Kort historikk om Fiskernes Salgslag

Grimstad Fiskerlag som var etablert i 1936, tok initiativet til å starte opp Fiskernes Salgslag i 1946 for å få til en bedre omsetning av fiskernes fangster. Samvirkeideen stod sterkt på kysten og flere steder var det opprettet salgslag allerede før siste krig.

Skagerakfisk (http://www.skagerakfisk.no/) ble etablert i 1947 og med det var fiskerne garantert omsetning av fangsten. Tidligere hadde fiskerne ofte stått med lua i handa og fallbydt fangsten sin til lokale fiskehandlere, eller selv ligget ved kaia og solgt fisken.

Fiskernes Salgslag ble vedtatt stiftet på et møte 23. Mars 1946 på ”Hauges Kafé”. Der var 46 lokale fiskere tilstede og gjorde vedtaket. Det hadde nok vært forutgående forhandlinger med fiskehandler Anders Kvarsnes, for det ble besluttet å kjøpe hans forretning for 8000 kroner og ansette ham som disponent. Fiskerne kjøpte hver sin andel i salgslaget a 200kr, for å skaffe tilveie kapitalen.

Kvarsnes fiskeforretning lå på en flåte/ferje utenfor Smith-Petersens brygge, der Nottos kiosk ligger i dag. Her startet driften av Fiskernes Salgslag med Anders Kvarsnes som disponent og her holdt laget til i sine to første driftsår, inntil Grimstad Fryseri`s nybygg stod ferdig på Torskeholmen i 1948. Da flyttet Fiskernes Salgslag ut dit i nye, flotte og moderne lokaler og har siden hatt tilhold der.

Formålet med salgslaget var selvfølgelig å omsette fiskernes fangster til best mulig pris.

Medlemstallet (fiskerne) var 46 ved oppstarten men økte til drøyt 60 på 1960 tallet, for så å gå gradvis nedover til dagens ca 30 medlemmer.

Kvantumet som har vært landet her årlig, har variert fra ca 200 til 800 tonn.

I lagets tidligste periode utgjorde makrell en stor del av kvantumet, i dag er reker det absolutt viktigste og største produktet.

Hummer var også veldig viktig i de første årene og kvantumet utgjorde årlig mellom 6 til 10 tonn, mot dagens beskjedne mottak på 3-400 kg i året. Som en kuriositet kan nevnes at hummerkvantumet i 1949 var større enn rekekvantumet, med drøye 10 tonn hummer. De senere år er rekekvantumet ca 1000 ganger så stort som hummerkvantumet, så tidene forandrer seg.

Lokalene laget drives i har vært nærmest de samme siden 1948, dog med stadige utbedringer etter tidens krav. I 2003 var den gamle mottakskaien moden for utskifting, og en helt ny kai ble bygget.

I 2013 ble et nytt kjøkken bygget for å kunne lage ferdigprodukter slik som fiskekaker, fiskesuppe osv. Det var også nødvendig med nytt kjøkken i forbindelse med uterestauranten som laget driver. Den ble drevet noen år på 1990 tallet, men lå nede en stund før den ble åpnet igjen i 2013. Det nye kjøkkenet gir også laget mulighet til å levere flotte skalldyrbord.

I dag leverer 5-6 reketrålere og 2-3 garnbåter fra distriktet sine fangster til lagets anlegg, i tillegg til sporadiske leveringer fra andre båter.

Fiskernes Salgslag har de senere år slitt med å få lønnsomhet i driften men har et håp om og fortsatt kunne tilby Grimstads innbyggere fersk fisk og fiskeprodukter av beste kvalitet hele året, samt å ha et fiskemottak for distriktets fiskere, og håper at lokalbefolkningen slutter opp om salgslaget ved å handle her.

Veldig mange steder på kysten har salgslagene måttet melde pass, og Fiskernes Salgslag i Grimstad er faktisk det eneste av til sammen 19 salgslag som har overlevd i sin opprinnelige form. Dette er vi stolte av, og håper å kunne drive på samme viset i mange år fremover.

(Jan Ivar Olsen, pva Fiskernes Salgslag, Grimstad )